WMDCare The Global Health We Care

Call Center: 02-949-7806 , 087-674-3377 , 088-208-5130 , 085-199-2291

  Monday - Friday 09:00 - 19:00
  Saturday and Sunday - CLOSED

 Phone: (66) 02-949-7816-20
 info@wmdcare.com

address  WMDCare
  42/1 Ramindra Rd. Bangkok.

Products Filter

ชุดตรวจการตั้งครรภ์ SureStep (Strip)

ชุดตรวจตั้งครรภ์ชนิดจุ่ม (Strip)

Manufacturer:
WorldMedic
Availability
In Stock
SKU:
0002
ชุดตรวจการตั้งครรภ์

ประกอบด้วย

1. แผ่นทดสอบตั้งครรภ์
2. ถ้วยตวงปัสสาวะ

Sure step เป็นชุดทดสอบการตั้งครรภ์ซึ่งผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ใช้ตรวจหาฮอร์โมน HCG (Human Chorionic Gonaditropin) ในปัสสาวะ ซึ่งสามารถตรวจพบในผู้ที่ตั้งครรภ์ ให้ผลถูกต้องเกินกว่า 99% ทดสอบได้ง่าย ใช้สะดวกสามารถรู้ผลภายใน 1 นาที

Only logged in users can make a review, please login.